Претрага

Акти скупштине

Статут општине Шамац

Приручник за одборнике

Одлука о комуналним дјелатностима и комуналном реду

Одлука о измјенама Одлуке о комуналним дјелатностима и комуналном реду

Одлука о комуналним таксама

Одлука о допуни Одлуке о комуналним таксама

Одлука о допуни Одлуке о комуналним таксама

Рјешење о именовању Комисије за одабир корисника пројеката повратника и реконструкције стамбених јединица

Одлука о општинским административним таксама

Одлука о допуни Одлуке о општинским административним таксама

Одлука о измјени Одлуке о општинским административним таксама

Одлука о измјенама и допуни Одлуке о општинским административним таксама

Одлука о комуналној накнади

Одлука о мјесним заједницама

Одлука о измјенама и допуни Одлуке о мјесним заједницама на подручју општине Шамац

Одлука о увођењу посебне општинске таксе за обезбјеђење средстава за опремање и развој Професионалне ватрогасне јединице Шамац и за развој ватрогаства на подручју општине Шамац

Одлука о накнади за вршење одборничке дужности и дужности члана у радним тијелима Скупштине општине Шамац

Одлука о измјени Одлуке о накнади за вршење одборничке дужности и дужности члана у радним тијелима Скупштине општине Шамац

Одлука о измјенама одлуке о накнади за вршење одборничке дужности и дужности члана у радним тијелима Скупштине општине Шамац

Одлука о расписивању и одржавању избора за чланове Савјета мјесних заједница на подручју општине Шамац

Одлука о организацији и функционисању цивилне заштите у области заштите и спасавања на подручју општине Шамац

Одлука о формирању штаба за ванредне ситуације

Одлука о формирању Штаба за ванредне ситуације Општине Шамац

Одлука о гробљима и погребној дјелатности

Одлука о измјенама и допунама Одлуке о гробљима и погребној дјелатности

Пословник о раду скупштине општине Шамац

Исправка Пословника о раду Скупштине општине Шамац

Одлука о давању сагласности на Цјеновник услуга кориштења воде и канализације

Одлука о измјени и допуни Одлуке о посебним услугама и накнадама за послове из области опште управе

Одлука о наградама и признањима општине Шамац

Одлука о допуни Одлуке о наградама и признањима општине Шамац

Одлука о Процјени угрожености од елементарних непогода и других несрећа на подручју општине Шамац

Процјена угрожености од елементарних непогода и других несрећа на подручју општине Шамац

Одлука о разврставању, управљању и заштити локалних путева и улица у насељу на подручју општине Шамац

Одлука о допуни Одлуке о разврставању, управљању и заштити локалних путева и улица у насељу на подручју општине Шамац

Одлука о измјени и допуни Одлуке о разврставању, управљању и заштити локалних путева и улица у насељу на подручју општине Шамац

Одлука о проширеном обиму права породица погинулих бораца и ратних војних инвалида са подручја општине Шамац

Одлука о измјени и допуни Одлуке о проширеном обиму права породица погинулих бораца и ратних војних инвалида са подручја општине Шамац

Одлука о кућном реду у стамбеним зградама

Одлука о начину одабира пројеката невладиних/непрофитних организација (удружења и фондација) по ЛОД методологији

Одлука о усвајању Буџета општине Шамац за 2016. годину

Програм рада Скупштине општине Шамац за 2016. годину

Програм изградње и уређења простора за 2016. годину

Одлука о утврђивању пореске стопе за опорезивање непокретности на подручју општине Шамац у 2016. години

Одлука о висини вриједности непокретности на територији општине Шамац по зонама за потребе утврђивања пореза на непокретности у 2016. години

Одлука о безбједности саобраћаја на путевима општине Шамац

Одлука о измјени Одлуке о безбједности саобраћаја на путевима општине Шамац

Одлука о збору грађана

Одлука о јавним расправама