Почетна Скупштина општине Стручна служба Скупштине

Стручна служба Скупштине

Штампа

Одлуком Скупштине општине Шамац, број 07-022-255/15 од 15.12.2015. године, образована је Стручна служба Скупштине општине Шамац ради обављања стручних, административних, техничких и других послова за потребе Скупштине општине Шамац, радних тијела Скупштине, одборника у Скупштини и клубова одборника, у складу са законом и Статутом општине.

 

Стручна служба Скупштине општине:

- обавља стручне, административно-техничке и друге послове за потребе  предсједника, потпредсједника, секретара Скупштине, клубова одборника, одборника и скупштинских радних тијела,

- пружа стручну помоћ одборницима у вршењу одборничких права и дужности,

- обавља стручне и административне послове за Колегијум Скупштине Општине,

- учествује у припреми састанака предсједника и потпредсједника Скупштине и предсједника радних тијела и клубова одборника који се организују у Скупштини,

- врши организационе и друге послове за одржавање сједница Скупштине општине и скупштинских радних тијела,

- припрема и израђује аналитичко-информативне и друге материјале, када је то  предвиђено програмом рада Скупштине и на захтјев предсједника, потпредсједника, радних тијела Скупштине и одборника,

- учествује у припремању програма рада Скупштине и радних тијела и прати њихово остваривање,

- уређује и издаје гласила Скупштине,

- организује и обезбјеђује сарадњу са представницима штампе и других средстава информисања у вези са обавјештавањем о раду Скупштине,

- стара се о припремању и чувању оригинала аката Скупштине,

- врши друге послове у складу са Статутом Општине и Пословником о раду Скупштине општине Шамац.

 

У Стручној служби послови и радни задаци распоређени су по сљедећим радним мјестима:

 

1. Секретар Скупштине општине,

2. Самостални стручни сарадник за нормативно-правне и друге стручне послове,

3. Самостални стручни сарадник за односе са јавношћу,

4. Стручни сарадник за административно-техничке послове Скупштине општине,

5. Стручни сарадник – администратор информационог система.

 

Додатне опције