Претрага

Одсјек Територијална ватрогасна јединица

+387 54 611 284
123

 

НАДЛЕЖНОСТИ:

Територијална ватрогасна јединица обавља послове утврђене законом, Одлуком о оснивању Територијалне ватрогасне јединице Шамац (''Службени гласник Општине Шамац'', број 6/13), и другим актима надлежних републичких органа и органа Општине.

 

Дјелокруг и надлежности Територијалне ватрогасне јединице су:

- обављање законом утврђених дјелатности професионалних ватрогасних јединица (дјелатност: 84.25),

- учешће у спровођењу превентивних мјера заштите од пожара које су у функцији благовремености и повећања ефикасности ватрогасне интервенције,

- гашење пожара и спасавање људи и имовине угроженх пожаром и елементарним непогодама,

- спровођење мјера заштите од пожара утврђених Планом заштите од пожара Општине Шамац,

- пружање техничке помоћи у незгодама и опасним ситуацијама, и
- обавља и друге послове у еколошким и другим несрећама