Претрага

Одсјек за инспекције

НАДЛЕЖНОСТИ:

Одсјек за инспекцијске послове извршава послове инспекцијског надзора из надлежности Општине над активностима као и над пословањем и поступањем правних лица, самосталних предузетника, лица која се баве дјелатностима, као и грађана у погледу придржавања закона, других прописа и општих аката у законом утврђеним областима, као и друге послове који му се посебним актима ставе у дјелокруг рада.