Обавјештење о стављању на увид јавности Приједлог одлуке о проглашењу Заштићеног станишта „Тишина“

Дана 11.04.2019. године ово Одјељење је запримило обавјештење од стране Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију у вези са иницијативом Републичког завода за заштиту културно-историјског наљеђа за проглашење Заштићеног станишта „Тишина“ на подручју града Шамца, за коју је доставио Студију заштите за проглашење Заштићеног станишта „Тишина“.
Министарство је на основу наведене документације, анализе свих доступних података и информација, припремило приједлог Одлуке о проглашењу Заштићеног станишта „Тишина“.

У складу са чланом 15. Закона о заштити природе („Службени гласник Републике Српске“, број: 20/14) обезбјеђује се учешће јавности, путем јавног увида.
Заинтересована јавност може извршити бесплатан увид у Приједлог одлуке и приложену документацију у просторијама општине Шамац, канцеларија број 30, у року од 30 дана од дана објављивања овог обавјештења.
У овом року заинтересована јавност може доставити мишљења и примједбе, у писаној форми, кoja ће даље бити прослијеђена Министарству на разматрање.

Начелник Одјељења за просторно
уређење и стамбено-комуналне послове
Ведрана Михаљчић, дипл. инж. грађ.