Pretraga

U petak 30. oktobra 2020. godine sjednica SO Šamac

Za petak 30.10.2020. godine zakazana je XLIV redovna sjednica Skupštine opštine Šamac. Sjednica će biti održana u sali za sjednice Skupštine opštine Šamac (zgrada Opštinske uprave) sa početkom u 10:00 časova. Za sjednicu predlažem slјedeći

 

D  N  E  V  N  I    R  E  D

 

1. Izvod iz zapisnika sa XLIII redovne sjednice Skupštine opštine Šamac
2. Informacija o aktivnostima Načelnika opštine u periodu između dvije redovne sjednice Skupštine opštine Šamac
3. Prijedlog odluke o usvajanju Rebalansa budžeta opštine Šamac za 2020. godinu

4. Prijedlog odluke o izmjenama odluke o izvršenju Budžeta opštine Šamac za 2020. godinu
5. Prijedlog zaklјučka o prihvatanju Nacrta budžeta Opštine Šamac za 2021. godinu
6. Prijedlog odluke o pristupanju izmjeni Prostornog plana opštine Šamac 2013-2033.
7. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na zaklјučivanje sporazuma o raskidu Ugovora o zakupu polјoprivrednog zemlјišta u svojini Republike Srpske sa zakupoprimcem Simom Petrovićem iz Obudovca
8. Program rada JU Narodna biblioteka Šamac za 2021. godinu
9. Godišnji Program rada JPU ''Radost'' Šamac za radnu 2020/2021 godinu
10. Informacija o zaštiti djece i omladine sa smetnjama u razvoju
11. Aktuelni čas

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE OPŠTINE
Nikolina Škrbić, dipl. ekonomista

**materijal za 44. sjednicu možete preuzeti ovdje