Pretraga

Javno preduzeće „SLOBODNA ZONA“ D.O.O. ŠAMAC

 Put srpskih dobrovolјaca bb, 76230 Šamac
 +387 (0)54 612 504, 620 760
 +387 (0)54 612 504
 Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Osnivač Javnog preduzeća za upravlјanje zonom ''Slobodna zona'' društvo sa ograničenom odgovornošću Šamac je Opština Šamac. Javno preduzeće za upravlјanje zonom ''Slobodna zona'' društvo sa ograničenom odgovornošću Šamac nastalo je u postupku transformacije državnog kapitala ODP ''Slobodna zona'' Šamac, odnosno Dioničarskog društva u mješovitoj svojini za pružanje usluga u zoni ''Slobodna zona'' p.o. Bosanski Šamac.Javno preduzeće za upravlјanje zonom ''Slobodna zona'' društvo sa ograničenom odgovornošću Šamac je pravno lice, osnovano na neodređeno vrijeme, koje posluje u skladu sa Zakonom, odredbama Statuta, dobrim poslovnim običajima i poslovnim moralom.
Skraćeni naziv preduzeća je JP ''Slobodna zona'' d.o.o. Šamac. Puni ili skraćeni naziv se ističe na poslovnim prostorijama preduzeća. Sjedište Javnog preduzeća je na adresi Put srpskih dobrovolјaca bb, Šamac. Javno preduzeće ima svoj pečat i štambilј.
Neke od djelatnosti preduzeća: prikuplјanje neopasnog otpada, prikuplјanje opasnog otpada,obrada i odlaganje opasnog i neopasnog otpada, uklanjanje objekata, pretovar tereta, uslužne djelatnosti uređenja i održavanja zelenih površina, pogrebne i pripadajuće djelatnosti itd.

Javna ustanova Centar za socijalni rad Šamac

 Nikole Pašića 54, 76230 Šamac
 +387 (0)54 611 125
 +387 (0)54 611 125
 Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Javna ustanova Centar za socijalni rad Šamac je ustanova sa javnim ovlaštenjima, osnovana 1979.godine, Odlukom SO Šamac. Djelatnost Centra orijentisana je na pružanje usluga socijalnog rada i unapređenje kvaliteta socijalne zaštite a u cilјu otklanjanja socijalne ugroženosti i obezbjeđivanje socijalne sigurnosti u svim oblastima života i rada. U obavlјanju svojih djelatnosti Centar sarađuje sa drugim javnim organizacijama i ustanovama, organima uprave, udruženjima građana, humanitarnim organizacijama, te drugim fizičkim i pravnim licima koji učestvuju u obavlјanju djelatnosti socijalne zaštite. Svoju djelatnost obavlјa primjenjujući savremena stručna i naučna znanja, važeće zakonske i druge propise, koristeći metode socijalnog i drugog stručnog rada. Svoj stručni rad zansiva na primejni metoda timskog rada.

Centru su povjereni poslovi socijalne, porodično pravne i dječije zaštite, i to:
- Utvrđivanje i realizacija prava iz socijalne zaštite;
- Utvrđivanje i realizacija prava iz dječije zaštite;
- Provođenje porodične zaštite i ostvarivanje funkcije organa staratelјstva;
- Praćenje, ocjena i revizija utvrđenih prava iz svih oblasti;
- Krivično pravna zaštita malolјetnih prestupnika;
- Isplata novčanih davanja korisnicima;
- Pružanje socijalnih usluga i podrške korisnicima;
- Vođenje i ažuriranje zakonski definisane evidencije (baza podataka, kancelarijsko poslovanje, dosijei itd).
Zakonom o socijalnoj zaštiti u RS utvrđena su prava u socijalnoj zaštiti (novčana pomoć, dodatak za pomoć i njegu drugog lica, podrška u izjednačavanju mogućnosti djece i omladine sa smetnjama u razvoju, smještaj u ustanovu, zbrinjavanje u hranitelјsku porodicu, pomoć i njega u kući, dnevno zbrinjavanje, jednokratna novčana pomoć i savjetovanje). Prioritetno, navedena prava u socijalnoj zaštiti ostvaruju lica koja su nesposobna za rad, a koji su bez vlastitih prihoda i prihoda porodice kao i podrške srodnika, te lica koja su zbog svog fizičkog i zdravstvenog stanja zavisna od pomoći druge osobe, kao i ona lica koja se iz nekog specifičnog razloga nađu u stanju socijalne potrebe.

Javna zdravstvena ustanova Dom zdravlјa Šamac

 Dositeja Obradovića bb, 76230 Šamac
 +387 (0)54 490 219
 +387 (0)54 490 219
 Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
 www.facebook.com/pages/JZU-DOM-Zdravlja-%C5%A0AMAC/481301465261696

Nadležna je za primarni nivo zdravstvene zaštite opštine Šamac. Obezbjeđujući prvi kontakt korisnika zdravstvenih usluga sa zdravstvenim sistemom, primarni cilј nam je zadovolјstvo naših korisnika.

U svakodnevnom radu, koristeći raspoloživi kadar, opremu i prostor borimo se na očuvanju fizičkog, psihičkog i socijalnog blagostanja svojih građana. Zajedničkim radom naših zaposlenih i naših korisnika, radimo na preventivnim aktivnostima i podizanju nivoa svijesti o sopstvenom zdravlјu građana. Usavršavanjem kadra i opreme, borimo se za stalno unapređenje kvaliteta pružanja usluga liječenja i dijagnostike. Timskim radom zaposlenih, našim korisnicima obezbjeđujemo dostupnu, kontinuiranu i sveobuhvatnu zdravstvenu zaštitu.

Javna zdravstvena ustanova Apoteka Šamac

 Nikole Tesle bb, 76230 Šamac
 +387 (0)54 611 103
 Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
 www.apotekasamac.com

JZU Apoteka Šamac osnovana je 01. 08. 1995. godine od strane Skupštine Opštine Šamac i od tada radi kao samostalni pravni subjekt.

Apoteka Šamac u svojoj djelatnosti vrši:

  • medicinsko snabdijevanje stanovništva lijekovima i pomoćnim lјekovitim sredstvima
  • izrađuje magistralne preparate,
  • prati savremena naučna i stručna dostignuća u oblasti farmakoterapije,
  • vodi zakonom propisane evidencije i šalјe izvještaje nadležnim državnim službama.

U svom radu, u skladu sa principima “Dobre apotekarske prakse“, pruža pacijentima informacije o pravilnoj upotrebi lijekova, nuspojavama, interakcijama i toksičnosti lijekova.

Za obavlјanje svoje djelatnosti Apoteka ispunjava zakonom propisane uslove u pogledu kadra, prostora i opreme.
Zaposleni u JZU „Apoteka Šamac“ kontinuirano rade na unapređenju farmaceutske zdravstvene zaštite, kao što je:

  • obezbjeđivanje pravilne samomedikacije bolesnika, što podrazumijeva upotrebu kvalitetnih, efikasnih, sigurnih, odobrenih OTC preparata koji se primjenjuju prema uputstvu i uz pravilan savjet stručne osobe,
  • uticaj na racionalno propisivanje i upotrebu lijekova,
  • unapređivanje zdravlјa i sprečavanje bolesti, što ne predstavlјa samo pružanje savjeta o neophodnosti promjena u načinu života (odvikavanje od štetnih navika i pravilan način ishrane), već i edukacija i osposoblјavanje pojedinca da sam kontroliše i čuva svoje zdravlјe,
  • praćenje zdravstvenog stanja bolesnika, neželјenih efekata, interakcija lijekova i dr.

Prodajni program
Prodajni program JZU "Apoteka Šamac" čini širok asortiman lijekova i parafarmaceutskih proizvoda.

Sa maksimalnom pažnjom posvećujemo se našim kupcima, ponuda se neprekidno širi i prilagođava potrebama i uslovima tržišta.
Naš asortiman predstavlјaju:
- Lijekovi
- Bilјni preparati
- Medicinska sredstva
- Sanitetski materijal
- Sredstva za dezinfekciju
- Medicinski potrošni materijal
- Magistralni preparati
- Baby kozmetika

Javna ustanova Narodna biblioteka

 Kralјa Aleksandra I Karađorđevića bb, 76230 Šamac
+387 (0)54 620 580
 Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Javna ustanova Narodna biblioteka Šamac osnovana je odlukom o osnivanju Narodne biblioteka br. 01-023-109/94 od 10.10. 1994. God. Sjedište Narodne biblioteka Šamac je u ulici Kralјa Aleksandra I Karađorđevića bb.

Narodna biblioteka Šamac osnovana je radi obavlјanja biblioteke-informacione djelatnosti, kao djelatnosti od opšteg interesa, što podrazumjeva slobodan pristup građana informacijama, znanjima i idejama sadržanim u biblioteci grada, kao i pravo na ostvarivanje individualnih i intelektualnih sloboda, u čemu im svojim uslugama pomažu biblioteke i biblioteko- informacioni centri.

Biblioteko-informaciona djelatnost obuhvata : nabavku, obradu, čuvanje i izradu kataloga, bibliografija, biltena, baza podataka i drugih izvora informacija i usluga; edukaciju korisnika, vođenje evidencije o građi i korisnicima i druge poslove u skladu sa zakonom o bibliotečko-informacionoj djelatnosti.

Javna predškolska ustanova Radost Šamac

Obilićev vijenac bb, 76230 Šamac
+387 (0)54 620 880
+387 (0)54 620 882
 Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

JAVNA PREDŠKOLSKA USTANOVA „RADOST“ ŠAMAC

Skraćeni naziv ustanove je: JPU „Radost“ Šamac (u dalјem tekstu; Predškolska ustanova) Sjedište Predškolske ustanove je u Šamcu, ulica Obilićev vijenac bb.

Djelatnost predškolske ustanove „Radost“Šamac:
- Predškolsko vaspitanje i obrazovanje
- Djelatnost dnevne brige o djeci.
U ostvarivanju osnovne djelatnosti Predškolska ustanova obezbeđuje:
- boravak, predškolsko vaspitanje i obrazovanje djece predškolskog uzrasta,
- ishranu, njegu i preventivno-zdravstvenu zaštitu djece predškolskog uzrasta, u skladu sa zakonom.

Komunalno preduzeće "Vodovod i kanalizacija"a.d. Šamac

  Nјegoševa br.1, 76230 Šamac
+387 (0)54 611 950
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
 http://viksamac.org/

Preduzeće „Vodovod i kanalizacija“ Šamac registrovano je 1984. godine kao RO „Odvodnja i kanalizacija“ u osnivanju Šamac, čija je djelatnost bila izgradnja kanalizacione mreže u gradskom naselјu Šamac i to: izgradnja kanalizacione mreže za odvođenje otpadnih voda i kanalizacija za odvođenje podzemnih i površinskih voda.

Od 01.01.1990. godine RO“Odvodnja i kanalizacija“ u osnivanju registrovana je kao Opštinsko javno vodoprivredno preduzeće (skraćeno OJVP „Vodovod i kanalizacija“ Šamac) koje je poslovano pod tim nazivom od 1995. godine kada je došlo do preregistracije pod nazivom Osnovno javno vodoprivredno preduzeće (OJVP) „Vodovod i kanalizacija“ Šamac, pod tim nazivom posluje do 18.02.2009. godine. Od 18.02.2009. godine do danas preduzeće posluje pod nazivom Komunalno preduzeće „Vodovod i kanalizacija“ akcionarsko društvo Šamac.

Preduzeće snabdijeva oko 2.000 domaćinstava i kompletnu privredu pitkom vodom., te odvodi fekalne i podzemne vode, egzistira na bazi fakturisanja utrošene vode i korišćenja kanalizacije od strane građana i preduzeća.

Javna ustanova „Centar za kulturu“ Šamac

 Đenerala Draže Mihajlovića bb, 76230 Šamac
 +387 (0)54 611 069
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
http://centarzakulturu-samac.org/sr-BA/

 

Javna ustanova „Centar za kulturu“ Šamac osnovana je Odlukom o osnivanju Javne ustanove „Centar za kulturu“ Šamac broj 07-022-169/09 od 30.09.2009. godine, donesenom od strane Skupštine Opštine Šamac.
Rješenjem Osnovnog suda u Doboju broj 085-0-Reg-10-000 070 od 26.04.2010. godine, registrovano je pod nazivom Javna ustanova „Centar za kulturu“ Šamac.
Osnivač Javna ustanova“Centar za kulturu“ Šamac je Opština Šamac.
Naziv ustanove je: Javna ustanova „Centar za kulturu“ Šamac, sa potpunom odgovornošću
Sjedište Centra je u Šamcu, ulica Đenerala Draže Mihajlovića bb.

Centar obavlјa djelatnost od opšteg interesa i ima svojstvo pravnog lica, koje stiče upisom u sudski registar kod nadležnog suda. To je javna ustanova sa ovlaštenjima za obavlјanje djelatnosti promocije, očuvanja i zaštite kulturnih vrijednosti na teritoriji opštine Šamac, u okviru svojih prava i dužnosti propisanih zakonom.

Djelatnosti centra su:

  • Kampovi i prostori za kampovanje, djelatnost prikazivanja filmova, iznajmlјivanje i poslovanje sopstvenim nekretninama ili nekretninama uzetim u zakup, organizacija sastanaka i poslovnih sajmova, obrazovanje u oblasti kulture, obezbjeđivanje kulturnih i društvenih usluga, ostale zabavne i rekreativne djelatnosti.

Centar se obavezuje da poslove iz svoje nadležnosti vrši blagovremeno i kvalitetno i na način koji će zadovolјiti potrebe i interese građana iz oblasti za koje je osnovan, na zakonit način i u skladu sa zaklјučenim ugovorima.
Centar za kulturu Šamac ima za cilј da angažovanjem u saradnji sa ostalim subjektima koji se bave djelatnostima vezanim za kulturu  iskoristi komparativne prednosti položaja Šamca i njegove turističke ponude i stvori imidž grada kao privlačne destinacije rado posjećene od strane domaćih i stranih turista.