Претрага

Акти Скупштине

Статут општине Шамац

Пословник о раду Скупштине општине Шамац

Програм рада Скупштине општине Шамац за 2017. годину

Одлука о мјесним заједницама

Одлука о комуналним дјелатностима и комуналном реду

Одлука о измјенама Одлуке о комуналним дјелатностима и комуналном реду

Одлука о комуналним таксама

Одлука о допуни Одлуке о комуналним таксама

Одлука о допуни Одлуке о комуналним таксама

Одлука о допуни Одлуке о комуналним таксама

Одлука о општинским административним таксама

Одлука о допуни Одлуке о општинским административним таксама

Одлука о измјени Одлуке о општинским административним таксама

Одлука о измјенама и допуни Одлуке о општинским административним таксама

Одлука о комуналној накнади

Одлука о увођењу посебне општинске таксе за обезбјеђење средстава за опремање и развој Професионалне ватрогасне јединице Шамац и за развој ватрогаства на подручју општине Шамац

Одлука о измјени и допуни Одлуке о увођењу посебне општинске таксе за обезбјеђивање средстава за отпремање и развој Професионалне ватрогасне јединице Шамац и за развој ватрогаства на подручју Општине Шамац

Одлука о одборничком додатку и накнади за рад у радним тијелима Скупштине општине Шамац

Одлука о измјени Одлуке о одборничком додатку и накнади за рад у радним тијелима Скупштине општине Шамац

Одлука о организацији и функционисању цивилне заштите у области заштите и спасавања на подручју општине Шамац

Одлука о формирању штаба за ванредне ситуације

Одлука о гробљима и погребној дјелатности

Одлука о измјенама и допунама Одлуке о гробљима и погребној дјелатности

Одлука о давању сагласности на Цјеновник услуга кориштења воде и канализације

Одлука о измјени и допуни Одлуке о посебним услугама и накнадама за послове из области опште управе

Одлука о наградама и признањима општине Шамац

Одлука о допуни Одлуке о наградама и признањима општине Шамац

Одлука о Процјени угрожености од елементарних непогода и других несрећа на подручју општине Шамац

Процјена угрожености од елементарних непогода и других несрећа на подручју општине Шамац

Одлука о разврставању, управљању и заштити локалних путева и улица у насељу на подручју општине Шамац

Одлука о допуни Одлуке о разврставању, управљању и заштити локалних путева и улица у насељу на подручју општине Шамац

Одлука о измјени и допуни Одлуке о разврставању, управљању и заштити локалних путева и улица у насељу на подручју општине Шамац

Одлука о проширеном обиму права породица погинулих бораца и ратних војних инвалида са подручја општине Шамац

Одлука о измјени и допуни Одлуке о проширеном обиму права породица погинулих бораца и ратних војних инвалида са подручја општине Шамац

Одлука о кућном реду у стамбеним зградама

Одлука о начину одабира пројеката невладиних/непрофитних организација (удружења и фондација) по ЛОД методологији

Одлука о усвајању Буџета општине Шамац за 2017. годину

Одлука о извршењу буџета општине Шамац за 2017. годину

Одлука о утврђивању пореске стопе за опорезивање непокретности на подручју општине Шамац у 2017. години

Одлука о висини вриједности непокретности на територији општине Шамац по зонама за потребе утврђивања пореза на непокретности у 2017. години

Одлука о безбједности саобраћаја на путевима општине Шамац

Одлука о измјени и допуни Одлуке о безбједности саобраћаја на путевима општине Шамац

Одлука о измјени Одлуке о безбједности саобраћаја на путевима општине Шамац

Одлука о збору грађана

Одлука о јавним расправама

Одлука о одборничкој легитимацији

Одлука о одређивању радног времена у угоститељским објектима на подручју општине Шамац

Одлука о доношењу Просторног плана општине Шамац 2013 - 2033

Просторни план општине Шамац 2013 - 2033

Одлука о јавним паркиралиштима

Одлука о давању сагласности на Одлуку о измјени и допуни Цјеновника комуналних услуга