Претрага

Општинска управа

Општинска управа, као дио извршне власти чији је носилац Начелник Општине, обавља послове утврђене законом, Статутом и Одлуком o оснивању Општинске управе, а који се односе на:

- извршавање и спровођење прописа и других аката Скупштине Општине (у даљем тексту: Скупштина) и Начелника Општине (у даљем тескту: Начелник),

- припремање нацрта одлука и других аката које доноси Скупштина и Начeлник,

- извршавање и спровођење закона и других прописа и обезбјеђење вршења послова чије је извршавање повјерено Општини,

- извршавање послова и задатака у реализацији Стратегије развоја општине и другим документима стратешког и другог планирања развоја општине,

- вршење стручних и других послова које јој повјери Скупштина и Начелник.

 

Општинска управа се организује и дјелује као сервис грађана у складу са критеријумима ефикасности, дјелотворности и економичности.

Полазећи од њеног дјелокруга рада Општинска управа се организује, између осталог, уз поштовање сљедећих принципа:

- законито и благовремено одлучивање о правима и обавезама и на закону заснованим интересима физичких и правних лица,

- обезбјеђење једнаке правне заштите и остваривања на закону заснованих права, обавеза и интереса сваког грађанина, без дискриминације по било којој основи,

- обезбјеђивање континуираног и ефикасног одвијања процеса рада, односно пружања услуга грађанима и другим корисницима,

- стручно и професионално обављање послова, без страначких и других политички мотивисаних утицаја,

- финансијска ограничења и јавни интерес,

- ефикасно руковођење организационим јединицама и стални надзор над обављањем послова,

- обједињавање истих или сличних, односно међусобно повезаних послова у одговарајуће организационе јединице,

- остваривање одговорности запослених и именованих лица за законитост рада и придржавање правила модерно организоване локалне управе,

- рационално коришћење радног времена и јачање радне дисциплине,

- стално стручно образовање и професионално усавршавање запослених,

- примјена система управљања квалитетом по захтјевима стандарда ИСО 9001:2008,

- унапређење економичности и ефикасности рада Општинске управе увођењем савремених метода рада и развијање система савременог управљања људским ресурсима,

Рад Општинске управе се заснива на годишњем плану рада који доноси Начелник, у складу са Одлуком о оснивању Општинске управе и другим актима.

 

Организација Општинске управе уређује се Одлуком о оснивању Општинске управе и Правилником о организацији и систематизацији  радних  мјеста  Општинске  управе  и  Територијалне  ватрогасне  јединице    даљем тексту: Правилник), којег доноси Начелник.

Правилником  се  уређују  организација,  послови  који  се  обављају  у  организационим јединицама,  опис  послова  радних  мјеста,  сложеност  послова,  службена  звања,  услови  за  обављање послова, потребан број извршилаца, правила за збрињавање вишка запослених, одговорност запослених и планирање извршавања послова и задатака, као и друга питања од значаја за организацију и систематизацију радних мјеста у Општинској управи, у складу са законом, Уредбом о категоријама, звањима  и  условима  за  обављање  послова  службеника  у  јединицама  локалне  самоуправе  и  овом Одлуком.

 

Организација Општинске управе и систематизација радних мјеста редовно се усклађује са промјењеним околностима које утичу на ефикасност и ефективност рада Општинске управе, усљед доношења или измјена прописа, планова и програма рада, финансијских ограничења и ради усклађивања са исказаним потребама и интересима грађана и других корисника услуга.

 

Основни организациони облици Општинске управе су: одјељења и службе (у даљем тексту: основне организационе јединице).

Одјељења и службе организују се по одсјецима и рефератима (у даљем тексту: унутрашње организационе јединице), као и по радним мјестима.

Посебни организациони облици Општинске управе су самостални одсјеци, чији дјелокруг рада је утврђен законом.

Ради ефикаснијег извршавања законских и статутарних обавеза Општинске управе образују се мјесне канцеларије за поједина насељена мјеста на подручју општине.

 

У Општинској управи образују се сљедећа одјељења:

 

- Одјељење за општу управу

- Одјељење за финансије

- Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове, и

- Одјељење за привреду и инспекцијске послове.

 

 

У Општинској управи образују се сљедеће службе, као основне организационе јединице:

- Стручна служба Начелника Општине,

- Служба за друштвене дјелатности,

- Служба за локални економски развој.

 

Ради  обављања  послова  заштите  од  пожара  на  територији  општине  и  других  послова утврђених законом, образује се Одсјек Територијална ватрогасна јединица са статусом самосталног одсјека, као посебна организациона јединица Општинске управе.

 

Ради обављања послова из области заштите и спасавања грађана и материјалних добара од елементарних и других несрећа и цивилне заштите у складу са законом и прописима општине, образује се Одсјек Цивилне заштите у оквиру Службе за друштвене дјелатности.

 

Ради обављања инспекцијских послова утврђених законом на територији општине образује се Одсјек за инспекције у оквиру Одјељења за привреду.