Претрага

Стручна служба Начелника општине

Стручна служба  Начелника  Општине  обавља  стручне  и  административно-техничке  послове  локалне управе  и  задатке  за  потребе  Начелника  Општине,  обезбјеђује  податке  потребне  за  рад  Начелника, обавља нормативно-правне послове за потребе Начелника, врши послове организације и надзора рада Општинске управе, доноси акте који се односе на располагање општинском имовином из надлежности Начелника, припрема акте који се односе на располагање општинском имовином из надлежности Скупштине и упућује их Скупштини на разматрање и усвајање, обавља послове заступања Општине у поступцима пред судом и другим органом у којима по Закону о правобранилаштву Републике Српске Правобранилаштво не заступа Општину, послове провођења комплетне процедуре јавних набавки роба, услуга и радова у складу са законом, од процјене инвестиције, припреме тендерске документације, расписивања  јавних  набавки,  пријема  тендерске  документације,  избора  најповољнијег  понуђача, припреме  приједлога  уговора  и  праћења  реализације  уговора,  доноси  управне  акте  који  су  у надлежности Начелника, координира рад општинске управе, обавља послове информисања јавности из своје  надлежности,  врши  послове  управљања  људским  ресурсима,  сарађује  са  Савезом  општина  и градова  Републике  Српске,  подноси  Скупштини  Општине  извјештаје  и  информације  из  дјелокруга својих послова, обавља и друге послове које јој Начелник Општине стави у дјелокруг рада.

 

У оквиру послова и радних задатака Стручне службе Начелника општине систематизоваће се радна мјеста службеника који ће обављати стручне, административне, техничке и друге послове за потребе Скупштине општине и скупштинских радних тијела у складу са законом и Статутом општине.