Pretraga

U petak 27. jula 2018. godine sjednica SO Šamac

Za petak 27.07.2018. godine zakazana je XXII redovna sjednica Skupštine opštine Šamac. Sjednica će biti održana u sali za sjednice Skupštine opštine Šamac (zgrada Opštinske uprave) sa početkom u 10:00 časova. Za sjednicu predlažem slјedeći

 

D  N  E  V  N  I    R  E  D

 

1. Izvod iz zapisnika sa XXI redovne sjednice Skupštine opštine Šamac
2. Informacija o aktivnostima Načelnika opštine u periodu između dvije redovne sjednice Skupštine opštine Šamac

3. Prijedlog odluke o komunalnom redu
4. Prijedlog odluke o isticanju reklama na području opštine Šamac
5. Prijedlog odluke o održavanju i zaštiti zelenih i rekreacionih površina na području opštine Šamac
6. Prijedlog odluke o vodovodu i kanalizaciji
7. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o javnim parkiralištima
8. Prijedlog odluke o povjeravanju poslova upravlјanja i održavanja pravoslavnih grobalјa u naselјenom mjestu Šamac
9. Informacija o stanju u privredi sa pokazatelјima zaposlenosti na području opštine Šamac u 2017. godini
10. Izvještaj o izvršenim aktivnostima u okviru Programa prevencije i kontrole nezaraznih bolesti u 2017. godini
11. Informacija o stanju i potrebama socijalno ugroženih kategorija lica – korisnika prava na novčanu pomoć u 2017. godini
12. Informacija o stanju grobalјa na području Šamca
13. Informacija o ostvarivanju prava određenih kategorija u skladu sa Zakonom o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca odbrambeno otadžbinskog rata Republike Srpske i u skladu sa opštinskom Odlukom o proširenom obimu prava porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida i demobilisanih boraca sa područja opštine Šamac u 2017. godini
14. Informacija o radu nevladinih organizacija i udruženja građana na području opštine Šamac u 2017. godini
15. Imenovanja-razrješenja
a) Prijedlog rješenja o razrješenju članova Upravnog odbora JZU Dom zdravlјa Šamac
b) Prijedlog rješenja o imenovanju vršioca dužnosti članova Upravnog odbora JZU Dom zdravlјa Šamac

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE OPŠTINE
Nikolina Škrbić, dipl. ekonomista

**materijal za 22. sjednicu možete preuzeti ovdje