Претрага

Обавјештење о покретању поступка за издавање еколошке дозволе

Дана 12.11.2020. године Општина Шамац је, по службеној дужности, покренула поступак за издавање еколошке дозволе за депонију Јелас која се налази на парцели к.ч. број 1391 К.о. Горњи Хасић.
Обавјештавамо заинтересовану јавност Општине Шамац, да увид у Доказе за издавање еколошке дозволе могу да изврше у канцеларији бр. 30 сваким радним даном од 7 до 15 часова, а своје мишљење, примједбе и сугестије могу доставити у писаној форми Одјељењу за просторно уређење и стамбено-комуналне послове Општинске управе Шамац и то у року од 30 дана од дана објављивања на огласној табли Општинске управе општине Шамац и на општинској интернет страници.

ПРИЛОГ:
- Докази уз захтјев за издавање еколошке дозволе

НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА
Ведрана Михаљчић, дипл. инж. грађ.