Pretraga

U utorak 05. januara 2021. godine sjednica SO Šamac

Za utorak 05.01.2021. godine zakazana je I redovna sjednica Skupštine opštine Šamac. Sjednica će biti održana u sali za sjednice Skupštine opštine Šamac (zgrada Opštinske uprave) sa početkom u 10:00 časova. Za sjednicu predlažem slјedeći

 

D  N  E  V  N  I    R  E  D

 

I  konstitutuisanje Skupštine opštine

1. Proglašavanje mandata odbornika Skupštine opštine Šamac u mandatnom sazivu 2020-2024. godina i polaganje svečane zakletve:

a) Prijedlog odluke o proglašavanju mandata odbornika u Skupštini opštine Šamac u mandatnom sazivu 2020-2024
b) Polaganje svečane zakletve odbornika Skupštine opštine Šamac i načelnika Opštine Šamac


2. Prijedlog rješenja o izboru predsjednika i članova Komisije za izbor i imenovanje
3. Prijedlog rješenja o prestanku funkcije predsjednika Skupštine opštine Šamac
4. Prijedlog rješenja o izboru predsjednika Skupštine opštine Šamac
5. Prijedlog rješenja o prestanku funkcije potpredsjednika Skupštine opštine Šamac
6. Prijedlog rješenja o izboru potpredsjednika Skupštine opštine Šamac
7. Prijedlog rješenja o prestanku funkcije zamjenika načelnika opštine Šamac
8. Prijedlog rješenja o izboru zamjenika načelnika opštine Šamac i polaganje svečane zakletve
9. Prijedlog odluke o prestanku mandata odbornicima Skupštine opštine Šamac u mandatnom sazivu 2016-2020. godine
10. Prijedlog rješenja o razrješenju dužnosti sekretara Skupštine opštine Šamac
11. Prijedlog rješenja o imenovanju vršioca dužnosti sekretara Skupštine opštine Šamac
12. Prijedlog rješenja o razrješenju načelnika Odjelјenja za privredu i inspekcijske poslove
13. Prijedlog rješenja o imenovanju vršioca dužnosti načelnika Odjelјenja za privredu i inspekcijske poslove
14. Prijedlog rješenja o razrješenju načelnika Odjelјenja za finansije
15. Prijedlog rješenja o imenovanju vršioca dužnosti načelnika Odjelјenja za finansije
16. Prijedlog rješenja o razrješenju načelnika Odjelјenja za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove
17. Prijedlog rješenja o imenovanju vršioca dužnosti načelnika Odjelјenja za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove
18. Prijedlog rješenja o razrješenju načelnika Službe za društvene djelatnosti i poslove civilne zaštite
19. Prijedlog rješenja o imenovanju vršioca dužnosti načelnika Službe za društvene djelatnosti i poslove civilne zaštite
20. Prijedlog rješenja o razrješenju načelnika Službe za lokalni ekonomski razvoj
21. Prijedlog rješenja o imenovanju vršioca dužnosti načelnika Službe za lokalni ekonomski razvoj
22. Prijedlog rješenja o razrješenju načelnika Odjelјenja za opštu upravu
23. Prijedlog rješenja o razrješenju predsjednika i članova stalnih radnih tijela Skupštine opštine mandatnog saziva 2016-2020. god
24. Prijedlog rješenja o izboru predsjednika i članova stalnih radnih tijela Skupštine opštine Šamac i to:

1. Komisije za statut i propise
2. Komisije za budžet i finansije
3. Komisije za nagrade i priznanja
4. Komisije za mjesne zajednice
5. Komisije za ravnopravnost polova
6. Komisije za sprovođenje Kodeksa ponašanja
7. Odbora za zaštitu lјudskih prava, društveni nadzor i predstavke
8. Odbora za regionalnu i međunarodnu saradnju
9. Odbora za zdravlјe
10. Savjeta za omladinu i sport
11. Savjeta za kulturu i
12. Savjeta za boračka i socijalna pitanja

25. Prijedlog rješenja o razrješenju predsjednika, zamjenika predsjednika, članova i zamjenika članova Komisije za primopredaju dužnosti između predsjednika Skupštine opštine Šamac
26. Prijedlog rješenja o imenovanju predsjednika, zamjenika predsjednika, članova i zamjenika članova Komisije za primopredaju dužnosti između predsjednika Skupštine opštine Šamac, nakon prestanka mandata
27. Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za primopredaju dužnosti između službenika na rukovodećim radnim mjestima u Opštinskoj upravi, nakon prestanka mandata

II Radni dio sjednice

28. Prijedlog odluke o usvajanju budžeta Opštine Šamac za 2021. godinu
29. Prijedlog odluke o izvršenju budžeta Opštine Šamac za 2021. godinu
30. Prijedlog zaklјučka o ranijem stupanju na snagu Odluke o usvajanju budžeta Opštine Šamac za 2021. godinu
31. Prijedlog zaklјučka o ranijem stupanju na snagu Odluke o izvršenju budžeta za 2021. godinu

PREDSJEDNIK PRETHODNOG
SAZIVA SKUPŠTINE OPŠTINE
Nikolina Škrbić, dipl. ekonomista