Pretraga

Podsticaji

Red. br.

Naziv podsticaja

Vrsta

Cilj

Služba koja sprovodi proceduru

Na snazi od

1

Subvencije za novo zapošljavanje radnika

Grant

Podsticanje zapošljavanja nezaposlenih lica u cilju smanjenja nezaposlenosti i stvaranje boljeg poslovnog okruženja

Odjeljenje za privredu i inspekcijske poslove

Za svaku godinu se donosi novi Pravilnik i Javni poziv

2

Subvencionisanje troškova nabavke mašina ili opreme za preduzetnike i pravna lica

Grant

Podsticanje i osavremenjivanje procesa proizvodnje, investiranja u nova i savremena sredstva za rad i proizvodnju

Odjeljenje za privredu i inspekcijske poslove

Za svaku godinu se donosi novi Pravilnik i Javni poziv

3

Subcencionisanje troškova standardizacije kvaliteta poslovanja

Grant

Podsticanje i osavremenjivanje procesa proizvodnje, investiranja u nove standarde

Odjeljenje za privredu i inspekcijske poslove

Za svaku godinu se donosi novi Pravilnik i Javni poziv

4

Premija za proizvodnju duvana u listu

Grant

Povećanje proizvodnje duvana

Odjeljenje za privredu i inspekcijske poslove

Po donošenju pravilnika

5

Premija za organizovanu proizvodnju povrća, ljekovitog bilja, voća i gljiva

Grant

Povećanje proizvodnje povrća,ljekovitog bilja, voća i gljiva

Odjeljenje za privredu i inspekcijske poslove

Po donošenju pravilnika

6

Podsticaji za proizvodnju povrća i cvijeća u zaštićenom prostoru (u
plastenicima i staklenicima)

Grant

Povećanje proizvodnje povrća i cvijeća u zaštićenom prostoru

Odjeljenje za privredu i inspekcijske poslove

Po donošenju pravilnika

7

Sufinansiranje zdravstvene kontrole povrća i cvijeća

Grant

Povećanje proizvodnje povrća i cvijeća u zaštićenom prostoru

Odjeljenje za privredu i inspekcijske poslove

Po donošenju pravilnika

8

Premija za proizvodnju tovnih svinja

Grant

Povećanje proizvodnje stočnih svinja

Odjeljenje za privredu i inspekcijske poslove

Po donošenju pravilnika

9

Premija za proizvodnju tovnih junadi

Grant

Povećanje proizvodnje tovnih junadi

Odjeljenje za privredu i inspekcijske poslove

Po donošenju pravilnika

10

Premija za uzgoj priplodnih krmača

Grant

Povećanje stočnog fonda

Odjeljenje za privredu i inspekcijske poslove

Po donošenju pravilnika

11

Premija na steone junice

Grant

Povećanje stočnog fonda

Odjeljenje za privredu i inspekcijske poslove

Po donošenju pravilnika

12


Regresiranje troškova vađenja i analize krvi kod muznih krava i bikova

Grant

Razvoj stočarstva

Odjeljenje za privredu i inspekcijske poslove

Po donošenju pravilnika

13

Proizvodnja i uzgoj kvalitetnih priplodnih ovaca

Grant

Povećanje stočnog fonda

Odjeljenje za privredu i inspekcijske poslove

Po donošenju pravilnika

14

Premija za proizvodnju i uzgoj pčela

Grant

Povećanje proizvodnje meda

Odjeljenje za privredu i inspekcijske poslove

Po donošenju pravilnika

15

Podsticajna sredstva za proizvodnju povrća i cvijeća u zaštićenom prostoru kroz nabavku opreme za  plasteničku proizvodnju

Grant

Povećanje proizvodnje povrća i cvijeća u zaštićenom prostoru

Odjeljenje za privredu i inspekcijske poslove

Po donošenju pravilnika

16

Podsticajna sredstva za realizaciju zajedničkih projekata Opštine Šamac i nevladinih humanitarnih organizacija

Grant

Povećanje poljoprivredne proizvodnje

Odjeljenje za privredu i inspekcijske poslove

Po donošenju pravilnika

17

Podsticajna sredstva za unapređivanje znanja i vještina u ruralnim područjima

Grant

Povećanje poljoprivredne proizvodnje

Odjeljenje za privredu i inspekcijske poslove

Po donošenju pravilnika

18

Vanredne pomoći u poljoprivredi

Grant

Razvoj poljoprivredne proizvodnje

Odjeljenje za privredu i inspekcijske poslove

Po donošenju pravilnika

Odsjek Teritorijalna vatrogasna jedinica

 +387 54 611 284
 123

 

NADLEŽNOSTI:

Teritorijalna vatrogasna jedinica obavlјa poslove utvrđene zakonom, Odlukom o osnivanju Teritorijalne vatrogasne jedinice Šamac (''Službeni glasnik Opštine Šamac'', broj 6/13), i drugim aktima nadležnih republičkih organa i organa Opštine.

Djelokrug i nadležnosti Teritorijalne vatrogasne jedinice su:
- obavlјanje zakonom utvrđenih djelatnosti profesionalnih vatrogasnih jedinica (djelatnost: 84.25),
- učešće u sprovođenju preventivnih mjera zaštite od požara koje su u funkciji blagovremenosti i povećanja efikasnosti vatrogasne intervencije,
- gašenje požara i spasavanje lјudi i imovine ugroženh požarom i elementarnim nepogodama,
- sprovođenje mjera zaštite od požara utvrđenih Planom zaštite od požara Opštine Šamac,
- pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama, i
- obavlјa i druge poslove u ekološkim i drugim nesrećama

Služba za društvene djelatnosti i poslove civilne zaštite

Načelnik Službe za društvene djelatnosti i poslove civilne zaštite Mišo Dervenić
rođen je 14.03.1984.godine u Gradačcu.

Zvanje diplomiranog ekonomiste stekao na Ekonomskom fakultetu u Brčkom, Univerzitet Istočno Sarajevo.

Obavlјao funkciju direktora u firmi „Denis Parket“ D.o.o. Šamac.

U periodu od avgusta 2017. godine do septembra 2019. godine radio i  u Raiffeisen banci na poslovima unutrašnjeg i vanjskog platnog prometa.

Od oktobra 2019. g zaposlen u Adriatic osiguranju d.d. na poslovima zastupništva u osiguranju

 

 +387 (0) 54 620 700
 +387 (0) 54 620 300
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

 

NADLEŽNOSTI:

Služba za društvene djelatnosti i poslove civilne zaštite vrši stručne i upravne poslove iz nadležnosti Opštine koji se odnose na: predškolsko i školsko vaspitanje i obrazovanje, zdravstvenu i socijalnu zaštitu, nauku, kulturu, sport i fizičku kulturu, omladinsko organizovanje, natalitet i demografsku politiku, porodicu i zaštitu prava djece, humanitarne djelatnosti, nevladine organizacije, vjerska pitanja i druge poslove koji joj se posebnim aktom stavi u djelokrug rada, kao i poslove civilne zaštite, pripreme i sprovođenja mjera zaštite i spasavanja lјudi i materijalnih dobara od opasnosti izazvanih elementarnom nepogodom i drugom nesrećom, u skladu sa zakonom.

Služba za lokalni ekonomski razvoj

Načelnik Službe za lokalni ekonomski razvoj Slađana Mišić rođena 31.03.1982. godine u Šamcu.

Osnovnu i srednju ekonomsku školu završila u Šamcu. Diplomirala na Ekonomskom fakultetu u Brčkom, Univerzitet Istočnno Sarajevo.

Od septembra 2007. do oktobra 2009. godine radila u Novoj Formi d.o.o.  kao komercijalista za vanbalkanske zemlјe.

Od marta 2010. godine zaposlena u firni MMB Inkeskop d.o.o. na mjestu glavnog računovođe. Posjeduje licencu sertifikovanog računovođe. +387 (0)54 611 650
 +387 (0)54 620 300
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.


NADLEŽNOSTI:
Služba za lokalni ekonomski razvoj vrši stručne i upravne poslove iz nadležnosti Opštine koji se odnose na: izradu i sprovođenje strateških dokumenata privrednog razvoja opštine, pripremu i sprovođenje odluka, programa, planova i drugih akata koji se odnose na razvoj opštine, pripremu i učestvovanje u pripremi investicionih elaborata iz svoje nadležnosti, pripremu i realizaciju investicionih i donatorskih projekata iz oblasti privrednog razvoja, turizma, zaštite životne sredine, polјoprivrede i ruralnog razvoja, saradnje i koordinacije rada sa drugim organizacionim jedinicama Opštinske uprave po pitanjima investicija, donacija i razvoja, saradnje sa domaćim i međunarodnim investitorima i donatorima iz djelokruga svojih poslova, kao i druge poslove koji joj se posebnim aktom stavi u djelokrug rada.

Stručna služba Načelnika opštine

Stručna služba  Načelnika  Opštine  obavlјa  stručne  i  administrativno-tehničke  poslove  lokalne uprave  i  zadatke  za  potrebe  Načelnika  Opštine,  obezbjeđuje  podatke  potrebne  za  rad  Načelnika, obavlјa normativno-pravne poslove za potrebe Načelnika, vrši poslove organizacije i nadzora rada Opštinske uprave, donosi akte koji se odnose na raspolaganje opštinskom imovinom iz nadležnosti Načelnika, priprema akte koji se odnose na raspolaganje opštinskom imovinom iz nadležnosti Skupštine i upućuje ih Skupštini na razmatranje i usvajanje, obavlјa poslove zastupanja Opštine u postupcima pred sudom i drugim organom u kojima po Zakonu o pravobranilaštvu Republike Srpske Pravobranilaštvo ne zastupa Opštinu, poslove provođenja kompletne procedure javnih nabavki roba, usluga i radova u skladu sa zakonom, od procjene investicije, pripreme tenderske dokumentacije, raspisivanja  javnih  nabavki,  prijema  tenderske  dokumentacije,  izbora  najpovolјnijeg  ponuđača, pripreme  prijedloga  ugovora  i  praćenja  realizacije  ugovora,  donosi  upravne  akte  koji  su  u nadležnosti Načelnika, koordinira rad opštinske uprave, obavlјa poslove informisanja javnosti iz svoje  nadležnosti,  vrši  poslove  upravlјanja  lјudskim  resursima,  sarađuje  sa  Savezom  opština  i gradova  Republike  Srpske,  podnosi  Skupštini  Opštine  izvještaje  i  informacije  iz  djelokruga svojih poslova, obavlјa i druge poslove koje joj Načelnik Opštine stavi u djelokrug rada.

U okviru poslova i radnih zadataka Stručne službe Načelnika opštine sistematizovaće se radna mjesta službenika koji će obavljati stručne, administrativne, tehničke i druge poslove za potrebe Skupštine opštine i skupštinskih radnih tijela u skladu sa zakonom i Statutom opštine.